خدمات قالب سازی

ایده پردازی در جعبه سازی آرکاباکس:

ایده های بدیع و خلاقانه،قلب یک اثر تبلیغاتی است. در موسسه چاپ و جعبه سازی آتیس هر کمپین بر اساس ایده های خلاق شکل می گیرد که طی فرآیندی خلاقانه در اتاق فکر بسط می یابد.اتاق فکر با فراهم آوردن هنرمندان خلاق و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات،براساس اهداف تعیین شدة بازاریاب، ایده های بدیعی خلق می کند که قابلیت انتقال و گسترش به مخاطبان را، ازطریق رسانه های مختلف ایجاد می کند.

خدمات واحد  ایده پردازی چیست؟

1- خلق ایده هاي اصلی
2- انتخاب شعار (اسلوگن و تگلاین)
3- خلق لوگو و نام برند

فهرست